Betingelser


Betonelement-Foreningen

Salgs- og leveringsbetingelser - maj 2008

 

 1. AB 92
  For tilbuddet gælder "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" af 10. december 1992 (AB92)
   
 2. Tilbuddets omfang
  Ved uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet og tilbuddets specifikationer, gælder det i tilbuddet anførte.
   
 3. Mellemsalg
  Uanset bestemmelsen i AB 92 § 3, stk. 5, gælder for den i tilbuddet anførte leveringstid følgende:

  3.1 Såfremt den i tilbuddet angivne leveringstid ikke kan overholdes på grund af dokumenteret indgang af andre ordrer, der indkommer inden accept, optages der forhandling om ændret leveringstid. Fører denne forhandling ikke til et resultat, forbeholder leverandøren sig helt eller delvis at træde tilbage fra sit tilbud.
  3.2 Pkt. 3.1 frafaldes mod aftale om levering forudsat køber får accept på den del af entreprisen, hvori leverancen indgår.
   
 4. Projektgrundlag - forsinkelse
  Foreligger det aftalte projektgrundlag til leverandøren ikke fuldstændigt på det aftalte tidspunkt, udskydes elementproduktionen og levering, indtil leverandøren igen har ledig kapacitet.

  Køber betaler erstatning for det ved udskydelsen lidte tab, herunder for den uudnyttede produktionskapacitet i den oprindeligt planlagte produktionsperiode.
   
 5. Leverandøren - forsinkelse
  Hvis forsinket levering i forhold til den endelig aftalte detailtidsplan skyldes forhold, som udelukkende kan lastes leverandøren, er sanktionsformen dagbod pr. arbejdsdag som en nærmere aftalt promillesats af leverancesummen.
   
 6. Elementmodtagelse - forsinkelse
  Hvis køberen ikke er i stand til at modtage elementerne efter leveringsprogrammet, må der ske omgående skriftlig underretning til betonelementleverandøren. Hvis leveringen forsinkes i forhold til programmet, kan leverandøren med 5 arbejdsdages varsel kræve, at der oprettes et mellemlager. De hermed forbundne omkostninger betales af køber. Køber bærer risikoen for elementer leveret til mellemlager.
   
 7. Leverandørens kvalitetssikring
  Leverancen er underkastet leverandørens ikke sagsspecifikke kvalitetsstyring og -kontrol, dokumenteret ved akkrediteret produktcertificering iht. gældende standarder jfr. certifikat.
   
 8. Levering - sted, risiko, ventetid og modtagekontrol

  8.1 Ved salg af elementer ab fabrik er leveringsstedet købers vogn på fabrik, og leverandøren bærer risikoen for elementerne til og med læsning.

  8.2 Ved salg af elementer frit på vogn på byggeplads er leveringsstedet så nær brugsstedet, som fuldt læsset vogn kan køre på jævnt og bæredygtigt underlag. Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtigt, også for sættevogne med støtteben. Leverandøren bærer risikoen for elementerne, indtil vognen er nået leveringsstedet.

  Det er købers ansvar, at kravene til byggepladsvej og leveringssted er opfyldt.

  8.3 Køber debiteres vente- og aflæsningstid ud over 1 time.

  8.4 Ved leveringen skal køber foretage modtagekontrol og påtale synlige fejl, herunder skader. Ved konstatering af mangler skal leverandøren omgående adviseres.
   
 9. Betaling
  9.1 Betaling efter AB 92 § 22, stk. 1 og stk. 5, erlægges i henhold til månedlige a conto fakturaer for færdigproducerede elementer. Sidste rettidige betalingsdato er 15 arbejdsdage fra fakturaens modtagelse. Udover det i AB 92 § 22, stk. 1 fastsatte, betales for leverancer på kr. 100.000 og derover 10 pct. af kontraktsummen senest 10 arbejdsdage efter, at ordren er afgivet, dog tidligst 6 måneder før levering begynder i henhold til planen. Beløbet modregnes pro rata i a conto fakturaerne.

  9.2 Ved betaling efter AB 92 § 22, stk. 4, udarbejdes betalingsplan i henhold til det aftalte leveringsprogram.

  9.3 Udover den faste pris skal der ydes leverandøren godtgørelse for udgiftsforøgelse forårsaget af pålæg fra staten, jf. Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid, § 8.

  9.4 Udover den faste pris skal der ydes leverandøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger svarende til § 9 i Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991.
   
 10. Sikkerhed
  Det forudsættes, at køberen stiller den i AB 92, § 7, nævnte sikkerhed. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage efter leveranceaftalens indgåelse.
   
 11. Montage
  Omfatter tilbuddet også montage, gælder desuden Dansk Byggeris Standardforbehold af maj 2008 og punkterne 8.3 og 8.4 i ovenstående Salgs- og leveringsbetingelser udgår.